Roles

Coöperatie Energized.org U.A.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Purpose:

Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe, meer flexibele organisatiemodellen ondersteunen met advies, training en coaching.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Begrotingen en budgetten

  • Financiële middelen

  • Huishoudelijk Reglement

  • Ledenovereenkomsten

  • Roltoewijzingen ALV en Bestuur

  • Statuten

  Accountabilities:

  • Vaststellen van statutenwijzigingen

  • Benoemen van de leden van het bestuur

  • Vaststellen jaarlijkse contributie

  • Vaststellen entreegeld nieuwe leden

  • Vaststellen jaarrekeningen en het verlenen van decharge aan het bestuur

  • Vaststellen van winstdelingen

  • Vaststellen jaarlijkse inbreng in uren

  • Vaststellen afdrachtspercentage

  • Ontbinden van de coöperatie en vaststellen bestemming van het batig saldo

  • Wijzigen en vaststellen ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen

  • Uitvoeren van bevoegdheden die niet door de wet, de statuten, dit reglement of in de Holacracy Governance aan organen, rollen of cirkels zijn opgedragen

  • Toewijzen van financiële middelen

 • Bestuur

  Purpose:

  Voldoen aan wettelijke verplichtingen en statutaire verplichtingen

  Accountabilities:

  • Organiseren van Algemene ledenvergaderingen, ten minste 1x per jaar.

  • Vertegenwoordigen van de coöperatie m.b.t. tot wettelijke verplichtingen

  • Ondertekenen van overeenkomsten

  • Ondertekenen van jaarrekeningen en jaarverslagen

  • Vragen van consent van afwezige leden bij wijzigingen aan de statuten.

  • Verstrekken van gewijzigde statuten aan het handelsregister

  • Ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

  • Regelen van vereffening in geval van ontbinding van de coöperatie en aanwijzen van de bewaarder van de boeken en bescheiden

  • Bevestigen in schrift van nieuwe leden na toelating door de ALV

  • Bevestigen in schrift van opzegging van lidmaatschappen

Purpose:

Unlock power for purpose

 • Coach Zelforganisatie

  Purpose:

  Transformerende coaching op zelforganisatie

  Accountabilities:

  • Coachen van klanten tot zelfstandige en volwassen zelforganisatie

  • Faciliteren en coachen van werk- en roloverleggen

  • Coachen van personen en rollen, zowel binnen als buiten overleggen

  • Voorbereiden en uitvoeren van kickoffs en andere workshops m.b.t. zelforganisatie

  • Deelnemen en bijdragen aan door Energized.org georganiseerde bijeenkomsten

 • Financiën

  Purpose:

  Financiële gezondheid en stabiliteit

  Domains:

  • Financiële en administratieve systemen en processen

  Accountabilities:

  • Inrichten, onderhouden en verbeteren van financiële en administratieve systemen, processen en afspraken

  • Verwerken van facturen, betalingen en andere financiële transacties

  • Opstellen en indienen van belastingaangiftes

  • Controleren van gemaakte verkoopfacturen en geven van feedback

  • Attenderen van Partnerschap en Bijeenkomsten op verlopen facturen

  • Bijhouden en maandelijks aan HolacracyOne rapporteren van omzet die onder de licentievoorwaarden valt

 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen

  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk

  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners

  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners

  • Factureren van partners

  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)

  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet

  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij Learning Community

  • Rapporteren van gefactureerde en naar verwachting nog te factureren projectomzet per partner

 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)

  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen

  • Delen van deelnemersgegevens met Feedback na afloop van trainingen, om feedback op te halen

Purpose:

Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

 • Circle Lead

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Role assignments for the Circle's Roles

  Accountabilities:

  • Defining Roles and/or Policies via the Circle's Governance Process to enact its Purpose and Accountabilities

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles, monitoring the fit, and re-assigning Roles to other Partners to optimize fit

  • Judging the relative value of Circle efforts on request to resolve priority conflicts across Roles