Purpose:

Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe, meer flexibele organisatiemodellen ondersteunen met advies, training en coaching.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Statuten

  • Huishoudelijk Reglement

  • Ledenovereenkomsten

  • Roltoewijzingen ALV en Bestuur

  • Financiële middelen

  • Begrotingen en budgetten

  Accountabilities:

  • Vaststellen van statutenwijzigingen

  • Benoemen van de leden van het bestuur

  • Vaststellen jaarlijkse contributie

  • Vaststellen entreegeld nieuwe leden

  • Vaststellen jaarrekeningen en het verlenen van decharge aan het bestuur

  • Vaststellen van winstdelingen

  • Vaststellen jaarlijkse inbreng in uren

  • Vaststellen afdrachtspercentage

  • Ontbinden van de coöperatie en vaststellen bestemming van het batig saldo

  • Wijzigen en vaststellen ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen

  • Uitvoeren van bevoegdheden die niet door de wet, de statuten, dit reglement of in de Holacracy Governance aan organen, rollen of cirkels zijn opgedragen

  • Toewijzen van financiële middelen

 • Bestuur

  Purpose:

  Voldoen aan wettelijke en statutaire verplichtingen

  Accountabilities:

  • Organiseren van Algemene ledenvergaderingen, ten minste 1x per jaar.

  • Vertegenwoordigen van de coöperatie m.b.t. tot wettelijke verplichtingen

  • Ondertekenen van overeenkomsten

  • Ondertekenen van jaarrekeningen en jaarverslagen

  • Vragen van consent van afwezige leden bij wijzigingen aan de statuten

  • Verstrekken van gewijzigde statuten aan het handelsregister

  • Ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt

  • Regelen van vereffening in geval van ontbinding van de coöperatie en aanwijzen van de bewaarder van de boeken en bescheiden

  • Bevestigen in schrift van nieuwe leden na toelating door de ALV

  • Bevestigen in schrift van opzegging van lidmaatschappen

  • Bijhouden van de inschrijving van Energized.org in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners)

Purpose:

Unlock power for purpose

 • Coach Teamontwikkeling

  Purpose:

  Meer effectieve, volwassen zelforganisatie door middel van systematische teamontwikkeling

  Accountabilities:

  • Voorbereiden en faciliteren van teamontwikkelsessies bij klanten

 • Coach Zelforganisatie

  Purpose:

  Transformerende coaching op zelforganisatie

  Accountabilities:

  • Coachen van klanten tot zelfstandige en volwassen zelforganisatie

  • Faciliteren en coachen van werk- en roloverleggen

  • Coachen van personen en rollen, zowel binnen als buiten overleggen

  • Voorbereiden en uitvoeren van kickoffs en andere workshops m.b.t. zelforganisatie

  • Deelnemen en bijdragen aan door Energized.org georganiseerde bijeenkomsten

 • Financiën

  Purpose:

  Financiële gezondheid en stabiliteit

  Domains:

  • Financiële en administratieve systemen en processen

  Accountabilities:

  • Inrichten, onderhouden en verbeteren van financiële en administratieve systemen, processen en afspraken

  • Verwerken van facturen, betalingen en andere financiële transacties

  • Opstellen en indienen van belastingaangiftes

  • Controleren van gemaakte verkoopfacturen en geven van feedback

  • Attenderen van Partnerschap en Bijeenkomsten op verlopen facturen

  • Bijhouden en maandelijks aan HolacracyOne rapporteren van omzet die onder de licentievoorwaarden valt

 • Nieuwe Partners

  Purpose:

  De juiste nieuwe partners

  Domains:

  • Sales Duty Kalender

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor nieuwe partnerschappen

  • Genereren en opvolgen van kansen om nieuwe partnerschappen aan te gaan

  • Bouwen van strategische relaties met relevante derde partijen

  • Contracteren van nieuw werk bij nieuwe partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)

  • Overdragen van gecontracteerde nieuwe partners aan Partnerschap

  • Bijhouden van beschikbaarheid voor de Sales Duty Kalender

  • Beantwoorden van inkomende vragen en verzoeken via Inbox op Sales Duty dagen

 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen

  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk

  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners

  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)

  • Factureren van partners

  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)

  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet

  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij Learning Community

  • Rapporteren per partner van gefactureerde projectomzet, naar verwachting nog te factureren projectomzet en reserveringen van omzet wanneer er meer dan een maand tijd zitten tussen de verkoopfactuur en de facturen van projectleden

  • Verzamelen en verwerken van feedback

 • Spreker

  Purpose:

  Aantrekkelijke en inspirerende verhalen die de zichtbaarheid en autoriteit van Energized.org vergroten

  Accountabilities:

  • Verwoorden en continu aanscherpen van ons verhaal

  • Genereren en opvolgen van kansen om ons verhaal te vertellen

  • Voorbereiden en geven van aantrekkelijke en inspirerende praatjes, presentaties en interviews

 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)

  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen

 • Trainingsondersteuning

  Purpose:

  Ideale leeromgeving voor trainers en deelnemers op locatie

  Accountabilities:

  • Opzetten en opruimen van de trainings- en break-out ruimtes

  • Beschikbaar stellen, sorteren, verzamelen en opruimen van trainingsmateriaal tijdens de training als in overdracht naar Magazijn

  • Verifiëren en registreren aanwezigheid deelnemers

Purpose:

Aantrekkelijke, goed georganiseerde bijeenkomsten

 • Meetup host

  Purpose:

  Inspirerende energieke Meetups

  Accountabilities:

  • Presenteren Meetups

  • Programma afstemmen met sprekers

  • Tijdbewaking tijdens Meetup

Purpose:

Energized.org is bereikbaar en reageert snel

 • Hallo-met-Energized

  Purpose:

  Een telefonisch bereikbaar Energized

  Accountabilities:

  • Opnemen van de telefoon als er gebeld wordt via het Energized.org-nummer

  • Koppelen van bellers aan de juiste rol