Purpose:

Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe, meer flexibele organisatiemodellen ondersteunen met advies, training en coaching.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Begrotingen en budgetten

  • Financiële middelen

  • Huishoudelijk Reglement

  • Ledenovereenkomsten

  • Roltoewijzingen ALV en Bestuur

  • Statuten

  Accountabilities:

  • Vaststellen van statutenwijzigingen

  • Benoemen van de leden van het bestuur

  • Vaststellen jaarlijkse contributie

  • Vaststellen entreegeld nieuwe leden

  • Vaststellen jaarrekeningen en het verlenen van decharge aan het bestuur

  • Vaststellen van winstdelingen

  • Vaststellen jaarlijkse inbreng in uren

  • Vaststellen afdrachtspercentage

  • Ontbinden van de coöperatie en vaststellen bestemming van het batig saldo

  • Wijzigen en vaststellen ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen

  • Uitvoeren van bevoegdheden die niet door de wet, de statuten, dit reglement of in de Holacracy Governance aan organen, rollen of cirkels zijn opgedragen

  • Toewijzen van financiële middelen

 • Bestuur

  Purpose:

  Voldoen aan wettelijke verplichtingen en statutaire verplichtingen

  Accountabilities:

  • Organiseren van Algemene ledenvergaderingen, ten minste 1x per jaar.

  • Vertegenwoordigen van de coöperatie m.b.t. tot wettelijke verplichtingen

  • Ondertekenen van overeenkomsten

  • Ondertekenen van jaarrekeningen en jaarverslagen

  • Vragen van consent van afwezige leden bij wijzigingen aan de statuten.

  • Verstrekken van gewijzigde statuten aan het handelsregister

  • Ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

  • Regelen van vereffening in geval van ontbinding van de coöperatie en aanwijzen van de bewaarder van de boeken en bescheiden

  • Bevestigen in schrift van nieuwe leden na toelating door de ALV

  • Bevestigen in schrift van opzegging van lidmaatschappen

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Governance Process and Tactical Meetings of the Circle or for its Roles

  • Coaching other Circle Members on the Constitution's rules and processes, either on request or when needed for effective meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles on request, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Ondernemingscirkel

  Purpose:

  Unlock power for purpose

  Accountabilities:

  • Opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen, voor akkoord door Algemene Ledenvergadering ALV

  • Opstellen en aanpassen van begrotingen, voor akkoord door Algemene Ledenvergadering ALV

  • Uitvoeren van de ondernemingsactiviteiten van de coöperatie

  • Rapporteren van beschikbare winst en voorstellen over de bestemming van die winst naar de coöperatie

  • Monitoren van en rapporteren over de financiële gezondheid van de coöperatie

  • Opstellen en bijwerken van een ledenregister

Purpose:

Unlock power for purpose

 • Circle Lead

  Purpose:

  Unlock power for purpose

  Domains:

  • Role assignments for the Circle's Roles

  Accountabilities:

  • Defining Roles and/or Policies via the Circle's Governance Process to enact its Purpose and Accountabilities

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles, monitoring the fit, and re-assigning Roles to other Partners to optimize fit

  • Judging the relative value of Circle efforts on request to resolve priority conflicts across Roles

 • Coach Zelforganisatie

  Purpose:

  Transformerende coaching op zelforganisatie

  Accountabilities:

  • Coachen van klanten tot zelfstandige en volwassen zelforganisatie

  • Faciliteren en coachen van werk- en roloverleggen

  • Coachen van personen en rollen, zowel binnen als buiten overleggen

  • Voorbereiden en uitvoeren van kickoffs en andere workshops m.b.t. zelforganisatie

  • Deelnemen en bijdragen aan door Energized.org georganiseerde bijeenkomsten

 • Examinator

  Purpose:

  Betrouwbare en effectieve Holacracy certificeringsexamens

  Accountabilities:

  • Plannen, uitvoeren en scoren van Holacracy certificeringsexamens volgens de richtlijnen van HolacracyOne

 • Link naar HolacracyOne

  Purpose:

  Gezonde licentierelatie met HolacracyOne

  Accountabilities:

  • Onderhouden van de licentierelatie met HolacracyOne

  • Binnen HolacracyOne agenderen en oplossen van spanningen van Energized.org

  • Bewaken van de navolging van de licentie- en certificeringsvoorwaarden van HolacracyOne door Energized.org

  • Onderhouden van contact met HolacracyOne

 • Nieuwe Partners

  Purpose:

  De juiste nieuwe partners

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor nieuwe partnerschappen

  • Genereren en opvolgen van kansen om nieuwe partnerschappen aan te gaan

  • Bouwen van strategische relaties met relevante derde partijen

  • Contracteren van nieuwe partners

  • Overdragen van gecontracteerde nieuwe partners aan Partnerschap

  • Bijhouden van beschikbaarheid voor het beantwoorden van inkomende vragen en verzoeken via Inbox

 • Onderzoek

  Purpose:

  Een stevig, op onderzoek gebaseerd fundament onder onze aanpak en dienstverlening

  Accountabilities:

  • Beschrijven en onderhouden van onze "theory of change" (onze hypothesen over hoe onze aanpak leidt tot de door ons beoogde verandering)

  • Inrichten, onderhouden en verbeteren van instrumenten om onze impact te meten

  • Beoordelen van verzoeken om mee te werken aan onderzoeken door derden

  • Meten en rapporteren van de impact van Holacracy-implementatieprojecten, conform de licentievoorwaarden van HolacracyOne

 • Ontwikkeling

  Purpose:

  Continue ontwikkeling van ons producten- en dienstenaanbod

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en onderhouden van een leerarchitectuur die uitdrukking geeft aan onze opdracht

  • Ontwikkelen en onderhouden van ons producten- en dienstenaanbod

  • Inrichten en verbeteren van een proces om onze producten en diensten (door) te ontwikkelen

  • Verzamelen, verhelderen, prioriteren en uitvoeren van ideeën en verbeteringen m.b.t. onze producten en diensten

 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen

  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk

  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners

  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners

  • Factureren van partners

  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)

  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet

  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij Learning Community

  • Rapporteren van gefactureerde en naar verwachting nog te factureren projectomzet per partner

 • Prijsstelling

  Purpose:

  Gezonde financiële waardering voor ons werk

  Domains:

  • Prijzen, tarieven en kortingen m.b.t. onze producten en diensten

  Accountabilities:

  • Vast- en bijstellen van prijzen, tarieven en kortingen m.b.t. onze producten en diensten

  • Beoordelen van voorstellen en criteria om van vastgestelde prijzen, tarieven en kortingen af te wijken

 • Procesleider

  Purpose:

  De energie en hulpbronnen van de leden zijn maximaal beschikbaar voor het doel van de context

  Accountabilities:

  • Faciliteren van adhoc functioneel subgroepen wanneer er niet voldoende energie beschikbaar is voor de taak

  • Faciliteren van aansluiten wanneer er grote verschillen ingebracht worden

  • Identificeren en ontdoen van belemmerende krachten voor een constructief werkklimaat (bijv. ruis, voorspellingen, aannames, oude rollen, etc.)

 • Secretary

  Purpose:

  Steward the Circle’s governance records and stabilize its record-keeping process.

  Domains:

  • All governance records of the Circle

  Accountabilities:

  • Scheduling Governance Meetings and Tactical Meetings of the Circle or called by its Roles, and notifying all invited participants

  • Capturing and publishing the outputs of Governance Meetings and Tactical Meetings of the Circle or called by its Roles

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

 • Spreker

  Purpose:

  Aantrekkelijke en inspirerende verhalen die de zichtbaarheid en autoriteit van Energized.org vergroten

  Accountabilities:

  • Verwoorden en continu aanscherpen van ons verhaal

  • Genereren en opvolgen van kansen om ons verhaal te vertellen

  • Voorbereiden en geven van aantrekkelijke en inspirerende praatjes, presentaties en interviews

 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)

  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen

  • Delen van deelnemersgegevens met Feedback na afloop van trainingen, om feedback op te halen

 • Vertaling Holacracy

  Purpose:

  De belangrijkste Holacracy-begrippen en -materialen zijn beschikbaar in een Nederlandse vertaling die accuraat is en natuurlijk aandoet

  Domains:

  • Officiële Nederlandse vertalingen van begrippen in de door HolacracyOne beheerde woordenlijst ("glossary")

  • Officiële Nederlandse vertalingen van de verschillende versies van de Holacracy-grondwet

  Accountabilities:

  • Onderhouden van de officiële Nederlandse vertalingen van begrippen in de door HolacracyOne beheerde woordenlijst ("glossary")

  • Onderhouden en verbeteren van de Nederlandse vertaling van de belangrijkste Holacracy-begrippen en materialen, waaronder de verschillende versies van de Holacracy-grondwet en de GlassFrog software

  • Coördineren van de gezamenlijke ontwikkeling van de Nederlandse vertaling van de verschillende versies van de Holacracy-grondwet op Github

Purpose:

Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

 • Circle Lead

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Role assignments for the Circle's Roles

  Accountabilities:

  • Defining Roles and/or Policies via the Circle's Governance Process to enact its Purpose and Accountabilities

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles, monitoring the fit, and re-assigning Roles to other Partners to optimize fit

  • Judging the relative value of Circle efforts on request to resolve priority conflicts across Roles